REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG LOJALNOŚCIOWYCH Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY

WIERNYKIBIC.PL

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy wiernykibic.pl, a także zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.
2. Regulamin stanowi integralną część umowy pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Rejestrując konto na Platformie Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
4. Niniejszy Regulamin zawiera informacje dla Usługobiorcy dotyczące prawa odstąpienia od umowy oraz w załączniku wzór formularza odstąpienia od umowy.
5. Uprawnienia Usługobiorcy określa m. in. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta oraz inne przepisy.

§ 2 DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
1. Usługodawca – Platforma WIERNYKIBIC.PL dostępna pod domenami wiernykibic.pl, naszkibic.pl, klub-kibica.pl oraz mockibica.pl prowadzona jest przez Verlogic Systemy Komputerowe sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Powstańców Listopadowych 29C/10, 35-606 Rzeszów, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem 0000936246, NIP: 8133870595, REGON: 520601607
2. Platforma internetowa – serwis internetowy https://wiernykibic.pl
3. Usługobiorca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną mająca odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
4. ABONAMENT - umowa o świadczenie usług premiuj, tj. dostępu do Platformy bez ograniczeń ilości członków Stowarzyszenia oraz bez ograniczeń ewidencji członków Stowarzyszenia na spotkaniach (umowa o dostarczenie treści cyfrowych) zawierana w chwili zakupu i obowiązująca do jej anulowania, lub na okres oznaczony w chwili zakupu. Abonament jest zawierany na okres 1 roku kalendarzowego
5. Strony Umowy – Usługodawca i Usługobiorca
6. Regulamin – niniejszy Regulamin Świadczenia Usług

§ 3 WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Platformy na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie następujące Usługi na rzecz Usługobiorców:
- Utworzenie konta użytkownika
- Definiowanie sezonów
- Definiowanie spotkań
- Dodawanie członków stowarzyszenia
- Dodawanie uczestników spotkań
- Dodawanie nagród
- Tworzenie raportów dotyczących spotkań i posiadanych przez członków punktów

§ 4 ZASADY OBSŁUGI PLATFORMY

1. Korzystanie z Platformy, w tym definiowanie spotkań oraz dodawania uczestników, wymaga urządzenia posiadającego zapewniony dostęp do Internetu, zainstalowaną przeglądarkę internetową.
2. W celu możliwości skorzystania Platformy konieczna są rejestracja na Platformie i utworzenie Konta poprzez podanie adresu e-mail Usługobiorcy, ustalenie bezpiecznego hasła, akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy.
3. Umowa o utworzenie i prowadzenie Konta zostaje zawarta z chwilą kliknięcia w link Zarejestruj
4. W celu skorzystania z Platformy, Usługobiorca musi posiadać konto poczty elektronicznej umożliwiające odbiór wiadomości poczty elektronicznej od Usługodawcy. Podany Usługodawcy przez Usługobiorcę podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (e-mail) służyć będzie komunikacji Usługodawcy z Usługobiorcą. Usługobiorca powinien zapewnić, by dostępu do poczty elektronicznej Usługobiorcy nie uzyskała osoba nieupoważniona przez Usługobiorcą.
5. Usługa utworzenia i prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony
6. Usługobiorca może w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę na usługę utworzenia i prowadzenia Konta, przy czym po wypowiedzeniu ww. umowy nie będzie miał on dostępu do historii zakupów, dostępu do zakupionych Materiałów za pośrednictwem Formularza Zamówień lub Formularza Subskrypcji.
7. Usługobiorca może posiadać tylko jedno Konto i zobowiązany jest do przekazywania poprawnych i aktualnych danych. Niedozwolone jest zakładanie kilku kont przez jednego Usługobiorcę ani udostępnianie posiadanego Konta osobom trzecim.
8. Usługobiorca nie jest uprawniony do zakładania Konta na rzecz osoby trzeciej.
9. Usługodawca stosuje odpowiednie środki chroniące przed ewentualnymi naruszeniami bezpieczeństwa na stronie wiernykibic.pl i w bazach danych. Należy jednak pamiętać, że żadne informacje przesyłane drogą internetową nie są całkowicie bezpieczne. Usługodawca zachęca Usługobiorców do ochrony danych osobowych, np. przez utworzenie trudnego do odgadnięcia hasła do Konta, składającego się z co najmniej 8 znaków (m.in. jedna wielka litera, cyfra oraz znak specjalny), i przechowywanie go w bezpiecznym miejscu oraz wylogowanie się z Konta i zamykanie przeglądarki internetowej za każdym razem po zakończeniu korzystania z Platformy. Usługodawca rekomenduje również niekorzystanie z Platformy przy użyciu ogólnodostępnych lub współdzielonych urządzeń elektronicznych dostępnych np. w kafejkach internetowych oraz niezaufanych sieci ogólnodostępnych lub bezprzewodowych (np. w galeriach handlowych, kawiarniach, na lotniskach).
10. W przypadku zaistnienia podejrzeń u Usługobiorcy, że do jego Konta dostęp uzyskały nieupoważnione osoby, powinien się on niezwłocznie skontaktować z Usługodawcą, aby zabezpieczył je przed niepowołanym wykorzystaniem. Aby zabezpieczyć Konto, Usługodawca zablokuje do niego dostęp do momentu wyjaśnienia zgłoszonych przez Usługobiorcę podejrzeń. Oznaczać to będzie, że w tym czasie Usługobiorca nie będzie mógł korzystać z Platformy.
11. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z Platformy zgodnie z jego przeznaczeniem, a zwłaszcza w celu rejestracji członków Stowarzyszenia / Klubu Kibica.
12. Wszelkie działania zmierzające do wykorzystania Platformy w celach innych niż określone w ust. 3, np. ingerowanie w oprogramowanie wykorzystywane przez Usługodawcę do prowadzenia Platformy są zabronione.
13. Zakazane jest dostarczanie i zapisywanie na Platformie treści o charakterze bezprawnym.
14. Usługobiorca zobowiązuje się do niedostarczania do Platformy treści mogących utrudnić pracę Platformy lub skutkować przeciążeniem Platformy, naruszających dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje lub przepisy prawa.
15. Usługobiorca zobowiązany jest do podania kompletnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych, o których mowa w § 4 ust. 5 i ust. 6 powyżej. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z podaniem nieprawdziwych i/lub niekompletnych danych.
16. Usługobiorca powinien zapewnić, by dostępu do konta Usługobiorcy nie uzyskała osoba nieupoważniona przez Usługobiorcę.
17. Korzystanie z Platformy wymaga zalogowania do Platformy, co odbywa się, poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail Usługobiorcy oraz hasła podanych przy rejestracji konta Usługobiorcy.
18. Rejestrując konto Usługobiorca oświadcza, że jest upoważniony do założenia tego konta oraz zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane za pośrednictwem Platformy,
19. Usługobiorca może korzystać z Platformy bezpłatnie z ograniczeniem na dodanie maksymalnie 10 członków stowarzyszenia oraz na dodanie do jednego spotkania maksymalnie 10 uczestników. Dodawanie większej ilości uczestników wiąże się z wykupieniem rocznej płatnej subskrypcji Platformy
20. Usługobiorca wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie przy rejestracji adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Usługodawcę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur.
21. Rejestracja konta w Platformy w żadnym wypadku nie oznacza, że Usługodawca promuje i/lub wspiera i/lub utożsamia się z Usługobiorcą, czy też działalnością / usługą / poglądami Usługobiorcy.
22. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Usługobiorcę (np. udostępnienie Konta podmiotom trzecim), przed wypowiedzeniem Umowy Usługodawca uprawniony jest zablokować dostęp do Konta na czas nie dłuższy niż 14 dni. W ciągu tych 14 dni Usługodawca ustali, czy istnieją podstawy do wypowiedzenia umowy. W przypadkach, w których naruszenie Regulaminu uniemożliwi Usługodawcy świadczenie usług, Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.
23. Usługodawca zastrzega, że nie może wykluczyć zawieszenia przez określony czas możliwości korzystania z Platformy zwłaszcza z przyczyn technicznych.
24. W celu usunięcia konta Usługobiorcy z Platformy należy wysłać z adresu e-mail przypisanego do konta Usługobiorcy na adres e-mail Usługodawcy: wiernykibic@verlogic.pl wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta.
25. Usunięcie konta Usługobiorcy z Platformy pozostaje bez wpływu na posiadany do tego momentu Abonament oraz na wykonanie już zawartych umów.
26. Platforma wykorzystuje w następujących celach pliki cookies, tj. informacje zapisywane na urządzeniu Usługobiorcy, które są odczytywane przez serwer przy każdym połączeniu z Platformą za pomocą urządzenia Usługobiorcy:
- w celach statystycznych oraz badania ruchów Usługobiorcy w ramach Platformy,
- przetrzymywania sesji zalogowanego Usługobiorcy, dzięki czemu nie ma on konieczności logowania się do każdej z podstron Platformy,
- identyfikacji Usługobiorcy, dzięki czemu możliwe jest przedstawienie mu Platformy dostosowanego do jego potrzeb,

W większości przypadków przeglądarki internetowe wykorzystywane przez Usługobiorcę domyślnie pozwalają na otrzymywanie i przechowywanie plików cookies.
Usługobiorca ma możliwość zmiany powyższej funkcjonalności poprzez całkowite zablokowanie otrzymywania plików cookies bądź wymuszenie na przeglądarce każdorazowego informowania Usługobiorcę o próbie zapisania pliku cookie. Parametry te można skonfigurować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Usługodawca zastrzega, że nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Platformy. Korzystanie przez Usługobiorcę z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Usługobiorcy, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Usługobiorcy.

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane na platformie.
2. Usługodawca nie ponosi w szczególności żadnej odpowiedzialności z tytułu naruszenia i/lub zagrożenia naruszenia jakichkolwiek praw, o których mowa w § 4 ust. 12 powyżej, w tym jakichkolwiek praw osób trzecich.
3. W przypadku, gdy okaże się, że Usługobiorca doprowadził do naruszenia i/lub zagrożenia naruszenia jakiegokolwiek prawa, o którym mowa § 4 ust. 12 powyżej i/lub prawnie chronionych dóbr osoby trzeciej, Usługobiorca zobowiązany jest zwolnić Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.
4. Usługobiorca zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez jakikolwiek podmiot trzeci z roszczeniem (roszczeniami) wobec Usługodawcy z tytułu naruszenia (zagrożenia naruszenia) jego praw majątkowych i/lub niemajątkowych w związku z użytkowaniem Platformy, przystąpi do sprawy po stronie Usługodawcy, jako interwenient uboczny lub jeśli okaże się to prawnie możliwe wstąpi do sprawy jako pozwany w miejsce Usługodawcy. Niezależnie od obowiązku przewidzianego w zdaniu poprzednim, w każdym przypadku Usługobiorca zwróci Usługodawcy, na pierwsze żądanie Usługodawcy, wszelkie koszty jakie Usługodawca zobowiązany jest ponieść w związku z powyższymi roszczeniami podmiotu trzeciego (podmiotów trzecich), w szczególności koszty postępowania sądowego, w tym koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań, wynagrodzeń itp.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Platformy związane z siłą wyższą, np. gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi (burza, wyładowania atmosferyczne, śnieżyca, powódź, ekstremalne temperatury powietrza), brakiem łączności internetowej, przerwą w dostawach energii elektrycznej zasilającej serwery, strajkiem, aktem wandalizmu, zamieszkami, wojną.
6. Usługodawca nie ponosi również w szczególności odpowiedzialności za skuteczność działania Platformy i/lub osiągnięcie zakładanych przez Usługobiorcę skutków użytkowania Platformy.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za rodzaj oraz dostępność nagród zdefiniowanych na Platformie przez Usługobiorcę.
8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie użytkownikom nagród zdefiniowanych na Platformie przez Usługobiorcę.

§ 6 REKLAMACJE

1. Usługobiorca może złożyć Usługodawcy reklamację w terminie 21 dni od daty zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. Usługobiorca może złożyć reklamację drogę elektroniczną na adres e-mail: wiernykibic@verlogic.pl lub formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy: Powstańców Listopadowych 29C/10, 35-606 Rzeszów.
2. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę Usługobiorca powinien zawrzeć opis reklamacji, a także wskazać swoje dane.
3. Usługodawca w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od otrzymania reklamacji Usługobiorcy ustosunkuje się do tej reklamacji i powiadomi Usługobiorcę o sposobie dalszego postępowania.
5. Usługobiorca ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym łączna odpowiedzialność Usługodawcy ogranicza się łącznie do kwoty, jaką Usługobiorca zapłacił Usługodawcy za roczny Abonament użytkowania Platformy.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wiernykibic@verlogic.pl
2. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu, między innymi z przyczyn technicznych, organizacyjnych, a także w celu dostosowania jego postanowień do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
- Zmiana sposobu świadczenia usług przez Usługodawcę związana z pojawieniem się nowych funkcji lub usunięciem dotychczasowych;
- Zmiana sposobu prowadzenia lub funkcjonowania Platformy, która będzie spowodowana obiektywnymi i niezależnymi przyczynami natury technologicznej;
- Zmiana przepisów prawa regulujących prowadzenie Platformy;
- Konieczność dostosowania zasad prowadzenia Platformy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych, w tym wynikających z orzeczenia sądowego;
- Konieczność aktualizacji danych Usługodawcy wskazanych w Regulaminie
4. W przypadku zmiany Regulaminu Usługodawca powiadomi Usługobiorców o zmianach, z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem Platformy lub wiadomości e-mail. Usługobiorca może wypowiedzieć Umowę w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenie Umowy Usługobiorca może dokonać drogę korespondencji e-mail lub pocztą tradycyjną na dres Usługodawcy. W wyjątkowych przypadkach zmiany wynikające z przyczyn określonych w pkt 2 pkt. 3 i 4 powyżej mogą wejść w życie wcześniej, jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa.
5. Zmiana Regulaminu wiąże Usługobiorcę, jeżeli zmieniony Regulamin został mu doręczony, a Usługobiorca nie wypowiedział Umowy w terminie wskazanym w ust. 4 powyżej.
6. Kwestie sporne, jeśli Usługobiorca wyrazi taką wolę, rozwiązywane będą na drodze postępowania mediacyjnego w Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów. W pozostałych przypadkach spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według przepisów ogólnych. Prawem właściwym dla tego Regulaminu oraz prowadzenia i korzystania z Platformy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu ani żadne z postanowień Regulaminu nie pozbawia Usługobiorcę uprawnień i ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku prawa wyboru.
8. O ile w Regulaminie nie wskazano inaczej wszelka korespondencja związana z Platformą powinna być kierowana na adres e-mail Usługodawcy: wiernykibic@verlogc.pl, pocztą na adres: Verlogic Systemy Komputerowe sp. z o.o. ul. Powstańców Listopadowych 29C/10, 35-606 Rzeszów
9. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Usługobiorcy będą powiadamiani drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji adres e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
10. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na istniejące usługi abonamentowe przed datą jego wejścia w życie. W przypadku takich usług zastosowanie ma regulamin w wersji obowiązującej w dniu złożenia Zamówienia.
11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
12. W razie zaistnienia sporu Konsument może wytoczyć powództwo przeciwko Sprzedawcy przed właściwy sąd powszechny.
13. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Rzeszowie.
14. Usługobiorca ma prawo odstąpienia od Umowy z Usługodawcą w ciągu 15 dni od zawarcia Umowy, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpienia od Umowy, wysyłając je na adres Usługodawcy pocztą tradycyjną lub drogą korespondencji e-mail lub za Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu (zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). Usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy potwierdzi jego otrzymanie.
15. Usługodawca może zakończyć świadczenie usług objętych Umową z ważnego powodu, przez który należy rozumieć istotne przyczyny ekonomiczne lub biznesowe oraz zakończenie prowadzenie działalności gospodarczej przez Usługodawcę.
16. Usługodawca poinformuje Usługobiorców o planowanym zakończeniu świadczenia usług związanych z Platformą z wyprzedzeniem nie krótszym niż 60 dni za pośrednictwem strony wiernykibic.pl oraz drogą e-mailową. W przypadku Umów zawartych na czas określony dłuższy niż 60 dni Usługodawca zobowiązany jest do utrzymywania usług przez czas określony Umową lub za zgodą Usługobiorcy do zwrotu należności wynikających za okres dłuższy niż 60 dni i odpowiednio skrócenia czasu obowiązywania Umowy.
17. Usługodawca może również wypowiedzieć Umowę w razie naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym.
18. Platforma dostępna jest od 1.07.2023 przez czas nieokreślony, jednak nie krócej niż 12 miesięcy.
19. Sposób gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy jest szczegółowo uregulowany w Polityce Prywatności.

Informacja dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy przez Konsumenta
Prawo odstąpienia od umowy przez konsumenta

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować administratora Platformy, adres e-mail: wiernykibic@verlogic.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy przez Konsumenta

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy przez konsumenta.

Adresat:
Verlogic Systemy Komputerowe sp. z o.o., ul. Powstańców Listopadowych 29C/10, 35-606 Rzeszów
Adres e-mail: wiernykibic@verlogic.pl,
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/ o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

(*) Niepotrzebne skreślić